Privātuma politika

Privātuma politika

SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika”
Privātuma politika

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS:
SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika”
Reģ.nr. 50003077391
juridiskā adrese: Baznīcas iela 31, Rīga, LV-1010
mājas lapas adrese: www.gilis.lv
Tālrunis: 28 300 800
e-pasts: klinika@gilis.lv

 

Pacientu privātums SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika” ir svarīgs. Līdz ar to tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai pacientu personas dati būtu drošībā. Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai pacientam būtu saprotams, kā tieši SIA “Plastikas ķirurģijas klīnika”, turpmāk tekstā Klīnika, rūpējas par savu pacientu personu datiem, kā arī informētu pacientus par viņu tiesībām attiecībā uz saviem personas datiem.

 

Pacientu datu ievākšana un izmantošana

Pacientu dati tiek ievākti, kad pacients sazinās ar Klīniku, izmanto Klīnikas piedāvātos pakalpojumus, kā arī apmeklējot mājaslapu www.gilis.lv.

No pacientiem tiek ievākti sekojoši dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, dati par veselību, nepilngadīgo pacientu likumisko pārstāvju vārds, uzvārds, personas kods.

 

Pacientu personas datu apstrādes mērķis un pamatojums:

Personas dati

Nolūks

Pamatojums

Vārds uzvārds, personas kods/nepilngadīga pacienta likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs

Līguma noslēgšana;

Medicīniskās ambulatorās kartiņas aizpildīšana

Regulas 6.panta pirmās daļas c)apakšpunkts

MK noteikumi nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”.

e-pasta adrese, konta numurs

Saziņa ar pacientu, norēķinu veikšana

Pārziņa leģitīmā interese, Regulas 6.panta pirmās daļas f)apakšpunkts

Dati par veselību

Pakalpojuma saņemšanai

Datu subjekta piekrišana (Regulas 9.panta otrās daļas a)apakšpunkts)

Pacienta problēmzonu fotogrāfēšana/filmēšana

Zinātniskā pētniecība

Datu subjekta piekrišana (Regulas 9.panta otrās daļas a)apakšpunkts)

Pacientu personas dati tiek apstrādāti, saskaņā ar normatīvo aktu noteiktām prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta noteikumu prasībām attiecībā uz ārstniecības pakalpojuma sniegšanu; Ārtsniecības likumu, Pacientu tiesību likumu.

 

Pacientu personas datiem piekļūst:

  1. Klīnikas ārsti, ārstu palīgi, virsmāsa, medmāsas vai citi Klīnikas darbinieki, kuriem pacientu dati nepieciešami darba pienākumu veikšanai;
  2. Pacienta pilnvarotās personas tikai ar pacienta piekrišanu;
  3. Pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas un ārstniecības iestādes vadītāja rakstveida atļaujas saņemšanas Pacientu tiesību likuma 10.panta piektajā punktā noteiktās personas;
  4. Personas datu apstrādātāji, atbilstoši sniegtajam pakalpojumam, ievērojot Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktos apstrādātāja pienākumus, tajā skaitā par konfidencialitātes ievērošanu.

 

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja pacienta personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad pacienta piekrišana bija spēkā.

Gadījumā, ja pacients atsauc savu piekrišanu, viņa personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā tiek veikta uz cita tiesiska pamata.

 

Datu glabāšanas ilgums

Dati, kurus Klīnika apstrādā uz datu subjekta piekrišanas pamata, tiek glabāti atbilstoši apstrādes mērķim, vai arī līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšanai vai līdz datu subjekta pieprasījumam šos datus dzēst.

Datiem, kurus Klīnika apstrādā uz normatīvo aktu pamata, glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar normatīviem aktiem, kuri regulē dokumentu glabāšanu.

 

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību.

Klīnika izmanto: 
   • Google Analytics - analizē vietnes apmeklētāju darbības;
   • Google Maps - fiksē karšu izmantošanu, ļauj atcerēties pārlūkprogrammu un klienta izvēli, kad tiek skatīta karte;
   • Sesijas sīkdatnes, kas ir tehniskie parametri, piemēram, PHP sesijas identifikators.

Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir Klīnikas leģitīmā interese.

Klīnika neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Klīnika informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

 

Klīnika nodrošina:

  • likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;
  • datu apstrādi tikai atbilstošiem un pacientam izskaidrotiem mērķiem;
  • datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);
  • datu precizitāti;
  • datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;
  • datu drošību un konfidencialitāti.

 

Pacienta tiesības

Pacientam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas Klīnikas informācijas sistēmās, un pieprasīt neprecīzu datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstiski un jāiesniedz SIA “Plastiskās ķirurģijas klīnika”, Baznīcas iela 31, Rīga, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: klinika@gilis.lv . Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Tomēr Klīnika vērš uzmanību, ka personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedībā, izrakstītie rēķini, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pacientam ir tiesības ziņot par jebkādiem šīs privātuma politikas pārkāpumiem.

Pacientam gadījumā, ja viņš uzskata, ka Klīnika ir rīkojusies prettiesiski, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas Latvijas Republikā šobrīd ir Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā Nr.11/13, Rīgā, LV-1011.

Pacienta personas dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

 

Privātuma politikas izmaiņas

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Klīnika var mainīt šo privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā. Klīnika iesaka pacientam apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

 

Rīgā, 2018.gada 25.maijā

Piesakies konsultācijai

Sadarbības partneri

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes funkcionalitātes nolūkos.Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai www.gilis.lv . Sīkāka informācija par sīkdatņu lietošanu šajā tīmekļa vietnē ir pieejama mūsu privātuma politikā.